شرکت توسعه فناوری‌های پیشرفته مواد نانو ساختار نماد
​​​​​​​
​​​​​​​دانش‌بنیان تولیدی نوع یک

021-56276627

تلفن واحد فروش

NAWEL Plate Ultralight 65
صفحه ضدسایش بسیار نازک

NAWEL Plate Ultralight 65 ﺻﻔﺤﻪ ﺿﺪ ﺳﺎﯾﺶ ﺣﺎﺻﻞ ﺟﻮﺷﮑﺎری ﺳﯿﻢ ﺟﻮش ﻣﻘﺎوم ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺶ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ در ﺷﺮﮐﺖ  ﻧﻤﺎد، روی ﻓﻮﻻد ﺳﺎده کربنی St37 است. ﺧﻮاص وﯾﮋه ﺳﯿﻢ ﺟﻮش در ﮐﻨﺎر روش ﺟﻮﺷﮑﺎری ابداعی ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻨﺎوری ﻧﻤﺎد، ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ رﻗﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻢ در ﮐﻨﺎر ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺶ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻ در ﻻﯾﻪ اول ﺟﻮﺷﮑﺎری می‌شود. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺷﯿﻮه ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد ﺳﺮد ﺷﺪن ﺣﯿﻦ ﺟﻮﺷﮑﺎری ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻓﺎزﻫﺎی ﮐﺮﺑﻮﺑﻮراﯾﺪی در ﻓﻠﺰ ﺟﻮش می‌شود. ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﻘﺎوم ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺶ اﯾﺠﺎد ﺷﺪه در ﺗﻤﺎم ﺿﺨﺎﻣﺖ ﻻﯾﻪ ﺟﻮش و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﯾﮑﻨﻮاﺧﺖ در ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ ﺻﻔﺤﻪ ﺣﻀﻮر دارد.

خواص فلز جوش
سختی 68-64 راکول C

مشخصات ویژه:

سختی و مقاومت به سایش خراشان بسیار بالا به همراه تحمل ضربه‌ کم تا دمای 300 درجه سانتی‌گراد
وزن کمتر به دلیل نازک بودن این صفحات نسبت به صفحات ضدسایش مرسوم با خواص مشابه
اعوجاج ناچیز و سهولت شرایط نصب و به کار گیری
دارای ترک‌هایی جهت آزادسازی تنش بدون پیش‌روی در زیرلایه

کاربردها:
​​​​​​​
مارپیچ حمل مواد
باکت‌ها
پمپ‌ها
صفحات ضدسایش
شوت مواد معدنی
پروانه همزن مواد معدنی
فن‌ها
تجهیزات با محدودیت وزنی و محدودیت ضخامتی

متغیرهای جوشکاری

ضخامت کلی (mm)ضخامت زیرلایه (mm)ضخامت جوش (mm)ابعاد زیرلایه (mm)ابعاد مفید صفحه (mm)وزن واحد سطح (gr/mm^2)
8531000x2000
1500x3000
880x1880
1360x2880
62/4
9541000x2000
1500x3000
880x1880
1360x2880
70/2
10551000x2000
1500x3000
880x1880
1360x2880
78
10641000x2000
1500x3000
880x1880
1360x2880
78
12661000x2000
1500x3000
880x1880
1360x2880
93/6
سبد خرید