شرکت توسعه فناوری‌های پیشرفته مواد نانو ساختار نماد
​​​​​​​
​​​​​​​دانش‌بنیان تولیدی نوع یک

021-56276627

تلفن واحد فروش

​​​​​​​NAWEL Plate Ultrahard 65​​​​​​​​​​​​​​
صفحه ضدسایش ضخیم 

صفحات ضدسایش مقاوم به سایش خراشان

​​​​​​​NAWEL Plate Ultralight 65​​​​​​​​​​​​​​
صفحه ضدسایش بسیار نازک 

NAWEL Plate Ultrahard 67T​​​​​​​​​​​​​​
صفحه ضدسایش ضخیم 

​​​​​​NAWEL Plate Ultralight 67T
صفحه ضدسایش بسیار نازک

NAWEL Plate Ultrahard 70T​​​​​​​صفحه ضدسایش ضخیم

سبد خرید